1. Blog
  2. Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik testler kişinin kendisine yönelik durumları daha kolay fark etmesine yardım eder. Bu kapsam alanında uzman kişiler tarafından uygulanır. Değerlendirme aşamasında ise bilimsel açıdan uygun olan puanlamalar ve yorumlar kullanılır. Bazı testler çoktan seçmeli bazı testler ise açık uçlu ol...

Psikolojik Testler Nedir?

Psikolojik testler bireyin belli bir özelliğini ölçmeyi amaçlar. Bu yüzden ölçek geliştirme aşamasında evreni temsil eden uygun örneklemler seçilir. Bazı bilimsel çalışmalardan sonra uygun şekilde uygulamaya koyulur. Örneğin, Beck Depresyon Ölçeği gerekli geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda farklı dillerden Türkçe’ye çevrilirken de gerekli bilimsel çalışmaları yapmak gerekir. Yine aynı şekilde belli örneklem seçilerek çalışmalar devam eder. Ardından ise uygun şekilde psikolojik test Türkçe’ye çevrilir. Günümüzde online platformlarda farklı farklı testler karşımıza çıkıyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken en önemli konu testin doğru olup olmadığıdır. Testin doğru olduğunu tez çalışmalarından ya da Türkçe’ye çevirme çalışmalarından öğrenebilirsiniz. Psikolojik test çözerken lütfen geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarına bakın! 

Psikolojik Testler Nasıl Yorumlanır?

Çözülen her testin belli bir puan aralığı vardır. Bu puan aralıkları yapılan çalışmalarla belirlenir. Örneğin bazı testlerde düşük, orta ve yüksek şeklinde puanlama yapılır. Beck depresyon ölçeğinde düşük düzeyde, orta düzeyde ve yüksek düzeyde depresyon belirtileri karşımıza çıkar. Yani belli bir puanın altında aldıysanız bu bizim için bir kriterdir. Ancak testler direkt olarak tanı koymaz. Bu kapsam bazı kişilik testleri de mevcuttur. Örneğin MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri bize farklı farklı alanlara yönelik bilgi verir. Evet, buradan elde edilen puanlar kişi hakkında tanı konulmasına yönelik bilgi verir. Ancak tanı sürecinde son karar psikiyatri hekimindedir. Diğer taraftan bazı testler yoruma dayalıdır. Örneğin Çocuk Resimleri Analizi öyküye dayalı yorumlanır. Çizilen resimde ağız olmaması ya da ellerin büyük olması bize bir mesaj verir. Ancak çocukla ilgili öyküye sahip değilsek kesin bir yorum yapmak uygun değildir. Bu yüzden her ne olursa olsun testlerin değerlendirilme sürecine yönelik eğitim almamız gerekir. 

Psikolojik Testler Neyi Ölçer?

Psikolojik testler kullanım amaçlarına göre farklı dallara ayrılır. 

Kişinin Seçilmesi : KPSS, LGS gibi sınavlarda karşımıza çıkar. Akademik performansa yönelik bir sıralama yapar. Böylece aralarından uygun bilişsel birikime sahip kişiler sıralanır. 

Sıralama İşlevi : Kişi hakkında bilgi toplar. Sorulan sorular kişiye en yakın seçeneğin işaretlemesiyle ortaya çıkar. Örneğin OKB Ölçeği’nde karşımıza çıkan soruların yanıtlarını sıralarız. Kendimize en uygun cevabı seçeriz. 

Bilimse Denence : Türkçe’ye çevrilen ya da tekrardan güncellenen testlerle ilgilidir. Örneğin Mükemmeliyetçilik Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlarken ya da güncelleme yapılmasını düşündüğümüzde bu yöntemi ortaya koyarız. 

Uygulanan Yönteme Yönelik Değerlendirme : Yeni ölçek geliştirme sürecidir.  

Beck Umutsuzluk Ölçeği 

Bu ölçek kişinin kendisine ve hayata karşı umutsuzluğunu tespit etmeyi amaçlar. Bu yüzden umutsuzluk düzeyine uygun sorular sorulur. Kişinin dış dünyaya, kendisine, çevresindeki kişilere ya da geleceğe karşı umut düzeyini ölçer. Çıkan puana gör kişi hakkında bir yorum yapılır. Sorulan sorulara evet ya da hayır diye yanıt verilir. Sorulara göz atmamız gerekirse; 

Geleceğe umutlu ve coşku ile bakıyorum, 

Kendim ile ilgili şeyleri düzeltemediğime göre çabalamayı bıraksam iyi olur, 

İşler kötüye giderken bile her şeyin hep böyle kalmayacağını bilmek beni rahatlatıyor, 

Geleceğimi karanlık görüyorum gibi sorular yer alır. 

Beck Depresyon Ölçeği 

Beck Depresyon Ölçeği kişinin depresif özelliklerini ölçer. Ölçek 21 maddeden oluşur ve her maddede 4 seçenek vardır. Ortalama olarak testin süresi 5 ile 10 dakika arasında değişir. Testten alınacak en düşük puan 0 en yüksek puan ise 63’tür. Elde edilen sonuçlara göre danışan hakkında bir bilgi edinilir. 

Test, danışan hakkında bilgi verir ancak tanı ya da tedavi için kullanılmaz. Test, alanında uzman psikolog, psikolojik danışman ya da psikiyatristler tarafından uygulanır ve değerlendirme yapılır. Ölçekteki maddeler depresyonun belirtilerine ilişkindir. Bu yüzden kişinin depresif ruh durumunu ya da karamsarlık, başarısızlık gibi durumları fark edilir. Diğer taraftan depresyonla ilgili olan uyku bozuklukları ya da iştah bozuklukları gibi durumlar da ortaya çıkar. 

Mükemmeliyetçilik Ölçeği 

Mükemmeliyetçilik Ölçeği, kişinin olaylara karşı bakış açısını ölçer. Mükemmeliyetçilik üçe ayrılır. Kişinin kendisine yönelik, diğerlerine yönelik ve düzene yöneliktir. Bu yüzden yapılan çalışmalarda da bu üç boyut üzerine çalışmalar yapılır. Mükemmele ulaşma ya da mükemmel sonuçlar elde etmeye çalışan kişi yaşam içerisinde kendisini yorgun hisseder. Mutlak başarı ise mutlak kaygıyı ortaya çıkarır. Bu yüzden bu ölçek kişinin hayatına karşın bakış açısını ortaya çıkarır. Test 35 sorudan oluşur, her seçenekte 5 soru vardır. Kişi en düşük 35 en yüksek ise175 puan elde eder. 

Obsesif Kompulsif Belirtiler Ölçeği 

OKB Ölçeği kişinin kendisi hakkında bir fikir elde etmesine yardım eder. Toplamda 37 soru vardır. Kişinin tekrarlayan düşünce ve davranışlarına yönelik kısmı ölçer. OKB, kişide kaygı ve sıkıntıya neden olan inatçı, istenmeyen ve uygunsuz düşüncelerle ortaya çıkar. 

Diğer yandan bazı fikir, imge ve dürtüler de kişiyi rahatsız eder. Sık görülen obsesyonlar kirlilik, zarar, istenmeyen düşünceler, cinsel suçluluk iken, kompulsiyonlar ise yıkanma ritüelleri, tekrarlayıcı davranışlar, zihinsel ritüeller, simetri şeklinde ortaya çıkar. Yapılan çalışmalarla Obsesif Kompulsif Belirtiler Ölçeği Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Beck Anksiyete Ölçeği 

Beck Anksiyete Ölçeği kendini değerlendirme ölçeklerinden bir diğeridir. Bu kapsamda kişinin yaşadığı anksiyete sıklığını belirlemek hedeflenir. 21 sorudan oluşur. Her soruda 4 madde vardır. 

Puanlama 0 ile 3 arasında değişir. Kişi yapılan test sonucunda en düşük 0, en yüksek 63 puan elde eder. Alınan puanların yüksekliği kişinin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir. Ülkemizde Türkçe’ye çevirme çalışması yapılmıştır. 

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri 

Durumluk-sürekli kaygı envanteri Spielberg’in iki faktörlü kaygı kuramından ortaya çıkmıştır. Bu noktada kişinin anlık ve devamlı kaygı düzeyi ele alınır. Gorsuch ve Lushene tarafından geliştirilmiştir. Öner ve Lecompte ise Türkçe’ye uyarlamıştır. Toplamda 40 maddeden oluşur. Maddelerin yarısı durumluk kaygıyı, diğer yarısı ise sürekli kaygıyı ölçer. Her iki ölçek de yapılan çalışmalarda oldukça fazla şekilde tercih edilir. 

Bilimsel Tutum Ölçeği 

Bilimsel Tutum Ölçeği toplamda 56 sorudan oluşur. Ölçekte 39 olumlu 17 olumsuz madde bulunur. Ölçekte bulunan maddeler Moore ve Foy (1997) tarafından ortaya koyulmuş, Türkçe çalışmaları ise farklı uzmanlar tarafından yapılmıştır. Ölçekte bulunan maddeler kişinin bilimsel anlamda konulara bakış açısına yönelik bir puan ortaya koyar. 5’li likert tipinden oluşan ölçek kesinlikle katılıyorum ile kesinlikle katılmıyorum seçenekleri arasında puanlanır. 

Sınav Kaygısı Ölçeği 

Sınav Kaygısı Ölçeği, kişinin sınava yönelik kaygısını ele alır. Ölçek 34 sorudan oluşur. Ölçeğin geçerlilik çalışması Baltaş (1999)’ın 50 adet kaygı cümlesi havuzundan alınmıştır. Yapılan çalışmalarda toplamda 16 madde envanterden çıkarılmıştır. Ölçek; 

Başkalarının görüşü, 

Kendi görüşünüz, 

Gelecek ile ilgili endişeler, 

Hazırlanmak ile ilgili endişeler ve genel sınav kaygısı, 

Zihinsel ve bedensel tepkiler 

olmak üzere beş alanda ele alınır. *Ölçekten alınan en düşük puan 34, en yüksek puan ise 170’dir. 

Sosyal Fobi Belirti Ölçeği

Sosyal fobinin seviyesini ölçmek için geliştirilmiş bir ölçektir. Test 48 sorudan oluşur. Kişilerin durumlara yönelik korku ve kaçınma durumlarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Testte yer alan ilk 24 soru sosyal durumlar karşısında ortaya çıkan korkuları belirlemek amacıyla cevaplanır. Sonraki sorularda ise sosyal durumlara yönelik kaçınma davranışları ölçülür. Test sonucu kişiler hakkında sosyal fobiye yönelik bir fikir edinilmesine yardım eder. Bu yüzden kesin bir tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaz. 

Sürekli Öfke Ölçeği kişilerin öfke durumlarına yönelik geliştirilen bir testtir. Testte toplam 34 soru vardır. Test 4 alt ölçekten oluşur. Bunlar Sürekli Öfke, Öfkeyi Dışa Vurma, Öfkeyi İçte Tutma ve Öfkeyi Kontrol etme olarak dört bölümden oluşur. Her alt ölçek için farklı bir puan elde edilir ancak öfkeye yönelik genel puan bilgi edinebilmemiz açısından önemlidir. Bu yüzen her alt testten alınacak puanın yanında bir de genel test puanı hesaplanır. Sürekli Öfke Ölçeği’nden alınacak en düşük puan 10, en yüksek puan ise 50’dir. Puan ne kadar yüksekse öfke durumu da o kadar yüksektir. 

Öfkeyi Dışa Vurma, Öfkeyi Kontrol Etme ve Öfkeyi İçte Tutma alt ölçeğinden alınacak en düşük puan 8 , en yüksek puan ise 40’dır. 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri 

Romantik ilişkinize yönelik hissettiğiniz duyguları ölçmeyi hedefler. Bu noktada sadece şimdiye dair değil ilişkilerdeki tüm duygularınıza yönelik algınızı araştırmaya çalışır. Ölçekte hiç katılmıyorum ve tamamen katılıyorum olmak üzere 7 alt seçenek yer almaktadır. Ölçeğin sonucuna göre güvenli ve güvensiz bağlanma stili ortaya çıkar. Güvensiz bağlanma stilinden ise kişinin kaygılı ya da kaçıngan bağlanma tarzına sahip olmasına yönelik farklı alt puanlar elde edilir. 

Kaygılı Bağlanma Puanınız Yüksekse: Partnerinizle yakın olmayı seviyorsunuz ve büyük bir yakınlık kurabiliyorsunuz. Fakat yine de partnerinizin sizin istediğiniz kadar size yakın olmayacağından tereddüt ediyorsunuz. İlişkileriniz yaşamınızın büyük bir yerini kaplıyor. 

Partnerinizin ilişki içerisindeki ufak bir duygusal değişimini bile kendinize yönelik bir şey olarak algılayabiliyorsunuz. Eğer davranışlar size yönelik olsa dahi bunu fazla kişiselleştiriyorsunuz. İlişkide olumsuz duyguları fazlaca yaşıyorsunuz ve moraliniz çabuk bozuluyor. Partneriniz size güven sağladığında ise ilişkide kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. 

Güvenli Bağlanma: İlişkide sıcak ve sevgi dolu olmak sizin için çok doğal. İlişkinize yönelik güvensizlik ya da tedirginlik yaşamıyorsunuz. İlişkide ortaya çıkan tartışmaları normal algılıyor ve çözüleceğine inanıyorsunuz. Olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebiliyorsunuz. Partnerinizin duygusal durumunu kolayca yakalıyor ve uygun tepkiler veriyorsunuz. Başarılarınızı ve sorunlarınızı partnerinizle çekinmeden konuşabiliyorsunuz. 

Kaçıngan Bağlanma: Bağımsızlık ve özerklik sizin için ilişkiden daha önemli. Bu yüzden özgürlüğünüzü tehdit edecek ilişkilerden kaçmak istiyorsunuz. Yakın olmanıza rağmen her yakınlık sizin için bir tehdit unsuru olabiliyor. Bu yüzden partnerinizle ilişkinizi belli bir mesafede tutuyorsunuz. Romantik ilişkilerde reddedilme sizin için pek de önemli değil. Partnerinize karşı kendini fazlaca açmıyorsunuz ya da partnerinizi dinlemeyi tercih etmiyorsunuz. Eğer ki sizin hakkınızda çok şey öğrenirse daha fazla bağlanacak olmanız sizi korkutuyor. Genel anlamda duygusal açıdan mesafelisiniz ve bu durum ilişkilerinizde sıklıkla sorun olarak karşınıza çıkıyor. Testlerden elde edilen puanlar sizin ilişkide sahip olduğunuz bağlanma stilinizi ortaya koyar. 

Narsisistik Eğilim Ölçeği 

Salim Atay (2009) tarafından Türkçe geçerlilik ve çalışması yapılmıştır. NKE’nin Cronbach’ Alpha iç tutarlılık kat sayısı ,652 olarak bulunmuştur. NKE, 2’şer seçeneği bulunan 16 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular aynı zamanda otorite, teşhircilik, sömürücülük, hak iddia etme, kendine yeterlilik ve üstünlük boyutlarını kapsamaktadır. 

Envanterden alınabilecek minimum puan 0, maksimum puan 16’dır. Elde edilen sonuç sizin hakkınızda bir tanı koyulmasından ziyade kendinizle ilgili bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Testte yer alan bazı sorular şu şekildedir; 

İnsanlar bana iltifat ettiklerinde bazen utanırım, 

İyi biri olduğumu biliyorum, çünkü herkes böyle söyler, 

Kalabalık içinde herkesten biri olmayı tercih ederim, 

İlgi merkezi olmayı severim, 

Pek çok insandan ne daha iyi ne de daha kötüyüm, 

Özel biri olduğumu düşünüyorum. 

Yalnızlık Ölçeği 

Yalnızlık ölçeği kişilerin yalnızlık düzeylerini ölçer. Yalnızlık durumundan kişinin hayatı oldukça etkilenir. Bu tür durumlar kişinin psikolojik iyi oluşundan fizyolojik sağlığına kadar pek çok alanı etkiler. Bireylerin yalnızlık düzeylerini ölçmek amacıyla Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilmiştir. Envanterin geçerlilik kat sayısı .62 olarak bulunmuştur. Ölçekte dörtlü likert tipi kullanılmış ve soruların 10 tanesi ters 10 tanesi düz olmak üzere 20 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçekteki olumlu ifadelerin puanlandırılması: hiç yaşamam(4 puan), nadiren yaşarım (3 puan), bazen yaşarım (2 puan), sık sık yaşarım (1 puan) şeklinde iken, olumsuz ifadelerin puanlandırılması: hiç yaşamam (1 puan), nadiren yaşarım (2 puan), bazen yaşarım (3 puan), sık sık yaşarım (4 puan) şeklindedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek olması yalnızlık düzeyinin yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir.  

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği 

Özellikle son yıllarda herkes sosyal medyada oldukça sık vakit geçirmeye başladı. Bu noktada her ne kadar akıllı telefonlar telefonla geçirilen süreyi bizlere söylese de bazen bunun farkına varamıyoruz. Bu yüzden son zamanlarda sosyal medya bağılılığına yönelik araştırmalar da artmaktadır. Bu ölçek kişilerin sosyal medya bağımlılığını ölçmek amacıyla Şahin ve Yağcı (2017) tarafından geliştirilmiştir. SMBÖ-YF’nin geneli için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .94; sanal tolerans alt boyutu için .92 ve sanal iletişim alt boyutu için .91 bulunmuştur. SMBÖ-YF, beşli likert tipi bir envanterdir. 

Envanter; sanal tolerans ve sanal iletişim olmak üzere 2 alt bölüm ve 20 sorudan oluşan bir yapıya sahiptir. SMBÖ-YF’nin derecelendirilmesi ve puanlanması: bana hiç uygun değil (1 puan), bana uygun değil (2 puan), kararsızım (3 puan), bana uygun (4 puan), bana çok uygun (5 puan) şeklindedir. 

 SMBÖ-YF’nin değerlendirilmesi; envanterden alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek olması bireyin kendisini ‘sosyal medya bağımlısı’ olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir. 

İnternet Bağımlılığı Ölçeği 

İnternet Bağımlılığı Ölçeği, kişinin problemli internet kullanımına yönelik bir fikir sahibi olmamıza yardım eder. Yoğun internet kullanımı hem ergenler hem de yetişkinler için risktir. Bu yüzden kimlik kazanım sürecinde internet kullanımından ziyade sosyalleşmenin ön plana çıkması daha sağlıklı bir adımdır. İnternet kullanımının aile ve arkadaşların yerini alması kişilerin geleceğe ve dünyaya yönelik bazen olumsuz bir bakış açısı kazanmasına da neden olur. İnternet kullanımının belli bir seviyede kontrol altında olması bu yüzden önemlidir. Yoğun ve zararlı internet kullanımı hem psikolojik hem de fizyolojik olarak problemlere neden olur. Ölçekten alınacak en düşük puan 35, en yüksek puan ise 175’tir. Ölçekten ne kadar yüksek puan alırsanız internet kullanım eğiliminiz o kadar yüksektir. Unutmayınız ki bu ölçek bir tanı ya da teşhis için YAPILMAMAKTADIR.

Sürekli Öfke Ölçeği

Borderline Kişilik Envanteri 

Borderline Kişilik Envanteri kişinin kendisine yönelik bakış açısına yönelik bir fikir sahibi olmamıza yardım eder. Leichsenring tarafından geliştirilmiş bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 53 maddeden oluşan ve doğru-yanlış biçiminde yanıtlanan bir envanterdir. BKE önce 100 madde ile oluşturulmuş ve hastalar üzerinde yapılan analizlerle 53 maddeye inilmiştir. Kernberg’in yapısal kişilik organizasyonu kuramına dayanan Borderline Kişilik Envanteri, temel olarak kimlik karmaşası, ilkel savunma düzenekleri ve gerçeği değerlendirmede bozulma belirti kümelerinden oluşmaktadır. Geçerlilik analizine bakıldığında kesme puanı 15/16 olarak hesaplanmıştır, borderline psikopatolojinin ağırlığı bu puanı etkilemektedir. Geçerlilik güvenilirlik çalışması 2006 yılında Aydemir ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Ölçekten alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 53’tür. Ölçekten ne kadar yüksek puan alırsanız borderline kişilik eğiliminiz o kadar yüksektir diyebiliriz.

Kendine Zarar Verme Davranışı Ölçeği 

2001 yılında Gutierrez ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Kendine zarar verme davranışında bulunan kişiler ölçeği kendileri dolduru.. Kendine zarar verme davranışı anketi intihar amaçlı olmayan kendine zarar vermenin, intihar girişiminin, intihar tehditlerinin ve intihar düşüncelerinin, sıklığını ve insidansını ölçen dört bölümden oluşur. Dört alt ölçek için de uygun sorular yer alır. Böylece kişinin intihar amaçlı olan kendine zarar vermesini ve intihar amaçlı olmayan kendine zarar vermeyi ayırt etmeyi amaçlar. SHBQ’ ya verilen yanıtlar doğrultusunda, katılımcılar kendine zarar verme davranışı olmayanlar, kendine zarar verme davranışı olan ama intihar girişimi olmayanlar, sadece intihar girişimi olanlar, hem intihar girişimi hem de kendine zarar verme girişimi olanlar olmak üzere dört gruba ayrılırlar. İntihar amaçlı olan kendine zarar vermeyi ve intihar amaçlı olmayan kendine zarar vermeyi tanımlar. Çevirisi çalışmacı tarafından yapılmış, bir psikiyatri asistanı, bir psikiyatri uzmanı ve bir dilbilimciden oluşan danışma ekibi tarafından kontrol edilmiş ve hazırlanan form kendine zarar verme davranışı olan olgulardan oluşan küçük bir grupta uygulanarak ankete son hali verilmiştir. 

Mizaç ve Karakter Envanteri 

Cloninger'in, kişiliğin yapısını ve gelişimini tanımlamak için, genel bir psikobiyolojik kuramdan geliştirdiği Mizaç ve Karakter Envanteri 240 maddeden oluşan "Doğru" ya da "Yanlış" şeklinde yanıtlanan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Türkiye'de Köse ve Arkar tarafından geçerlik güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Mizaç ve Karakter Envanteri içerik olarak 15 yaş ve üstü bireyler için uygulama alanına sahiptir. Bu model, dört mizaç boyutu (yenilik arayışı, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı ve sebat etme) ve üç karakter boyutunu (kendini yönetme, iş birliği yapma ve kendini aşma) içermektedir. Kişinin kendi doldurduğu bir ölçek olan TCI (Temperament and Character Inventory) mizaç ve karakter boyutlarını ve bunların 25 alt boyutunu ölçmek üzere geliştirilmiştir. 

Tükenmişlik Ölçeği 

Tükenmişlik Ölçeği kişilerin mesleklerine yönelik bakış açısını ölçer. Uzun ve kısa form olmak üzere iki formu vardır. Biz bu yazımızda kısa formunu tanıtacağız. Bireylerin mesleki tükenmişlik düzeylerini belirlemek üzere kullanırız.10 maddeden oluşmakta olan ölçek bireyin fiziksel, duygusal ve zihinsel yorgunluk düzeylerini değerlendirir. Bireylerin mesleki tükenmişlik düzeyini ölçmek üzere yedi dereceden (1: Hiçbir zaman, 7: Her zaman) oluşan öz bildirim tarzı bir ölçektir. Yüksek puanlar yüksek tükenmişlik düzeyine işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının geçerliliği ve güvenilirliği gösterilmiştir. 

Empatik Eğilim Ölçeği 

Empatik Eğilim, kişinin duyguları daha iyi fark etmesine yardım eder. Bu yüzden bu becerinin artması kişinin duyarlılığının gelişmesine de yardım eder. Özellikle insanlarla birebir çalışmak zorunda olan kişilerde empatik eğilimin yüksek olması meslekten keyif almalarına da yardımcı olur. Empatik Eğilim Ölçeği empatinin duygusal bileşenini ve kişilerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. 20 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. 

Madde ile ilgili ifade kendilerine tamamen uygun ise 5, oldukça uygun ise 4, kararsızlık var ise 3, oldukça aykırı ise 2, tamamen aykırı ise 1 işaretlenmişlerdir. İşaretlenen sayılar, o maddeye ait puanı oluşturmaktadır. 20 madde işaretlendikten sonra, işaretlenen sayılar toplanarak sonuç ortaya çıkar. Testten alınan puan ne kadar yüksekse empatik eğilim de o kadar yüksektir. 

Psikolojik Testler Tanı Koyar mı?

Psikolojik testler tanı koymaz. Psikolog ya da psikolojik danışmanlar yapmış olduğu görüşmelerde bazı ön bilgiler için bazen size bu testleri uygular. Sonuç sadece ön bilgi niteliğindedir. Bazı kişilik testleri dışında psikolojik testler tanı koyma kısmında pek kullanılmaz. Bu yüzden farklı online platformlarda görmüş olduğunuz test sonuçlarına göre lütfen kendinize tanı koymayın!

Ceyda Başarır
Uzman Psikolog
#psikolojiktestler #tükenmişlikölçeği #beckumutsuzlukölçeği #obsesifkompulsifbelirtilerölçeği #beckdepresyonölçeği #beckanksiyeteölçeği