1. Sayfa
  2. Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu sözleşme tarafları, Sözleşme konusu hizmetin satışında Mentacure Bilişim LTD. ŞTİ.’nin taraf olmadığını ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. İşbu söleşme aynı zamanda Alıcı’nın, aracı hizmet sağlayıcı olan Mentacure Bilişim LTD. ŞTİ.’ye ait www.psikologmerkezi.com üzerinden, Satıcı’ya ait hizmeti satın aldığı, hizmetin satış ve sağlanma şeklinin belirlendiği sözleşmedir.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı           : ................


Adresi            : ................


Eposta            : ................


3. ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek kişi   : ................        


Telefon                      : ................


Eposta                       : ................4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1Hizmetin temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.psikologmerkezi.com internet sitesinde SATICI’nın oluşturduğu Uzman sayfasında yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini ve kampanyaları HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

4.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İlan edilen fiyat ve koşulları SATICI, HİZMET SAĞLAYICI kurumun belirlediği koşullar çerçevesinde serbestçe değiştirebilir. SATICI’nın alıcının herhangi bir onayına ihtiyacı yoktur. Süreli olarak veya kampanya olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün/Hizmet Açıklaması : Online Terapi

Süre : ................ Dakika

Toplam Fiyat : ................ TL (KDV Dahil)


Ödeme Şekli ve Planı           : Peşin (Kredi Kartı)

Teslim Edilecek kişi              : ................

Fatura Adresi                       : -

Sipariş Tarihi                        : ................

Teslimat tarihi                       : ................

Teslim şekli                          : Online


5. GENEL HÜKÜMLER

5.1.ALICI, www.psikologmerkezi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 


5.3.SATICI, sözleşme konusu ürün ve hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün ve hizmet tedarik edebilir.


5.5.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.6.ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.7.ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü aracı gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen içinde kendisine nakden ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ödeme sağlayıcı finans kuruluşu tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3-4 haftayı bulabileceğini, ödeme sağlayıcısına bağlı olarak sürecin uzayabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen ödeme sağlayıcı işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. FATURA BİLGİLERİ


Ad/Soyad/Unvan                  : ................

         

Adres                                    : -


Telefon                                  : ................


Eposta/kullanıcı adı              : ................


Fatura teslim                        : Fatura, tamamlanan online terapi sonrasında ................ tarafından elektronik posta aracılığıyla teslim edilecektir.

 

7. CAYMA HAKKI

7.1.ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

“ALICI”, online terapi satın aldıktan sonra “SATICI”nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre belirlediği tarih ve saati 3 sefer ile sınırlı olmak üzere revize edebilir, ancak iptal edemez ve ödediği ücretin iadesini talep edemez. Revize tarih ve saati yine “SATICI”nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre müsait olan tarih ve saatler seçilmek koşuluyla belirlenir. “ALICI”, iptal sebebiyle ilgili “www.psikologmerkezi.com”a başvuru yaptığında. “ALICI” ancak “www.psikologmerkezi.com” tarafınca yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilirse online terapisi iptal edebilir.

“ALICI” ve “SATICI”ın, her ikisininde online terapiye katılmaması durumunda “ALICI”ya ödediği ücret iade edilir. Online Terapi sırasında “ALICI” tarafından teknik aksaklık veya farklı sebeplerle yayının terkedilmesi durumunda; online terapi süresinin %60’ı veya daha fazlası tamamlandıysa “SATICI” online terapinin devamına karar vermediği sürece online terapi tamamlanmış sayılır. Online terapinin %60’ından az bir süresi tamamlandıysa taraflar arasında kararlaştırılması durumunda “SATICI” online terapiın kalan süresine devam eder aksi halde “Danışan Üye”ye ödediği ücret iade edilir. İade süreçlerinin, ödeme yöntemini sağlayan aracı şirketin prosedürleri çerçevesinde yürütüleceği “ALICI” tarafından kabul edilir. Online terapi öncesi veya sırasında “Psikolog Merkezi”nin altyapısı ve hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar sebebiyle aksaklık yaşanmaması durumunda, “Psikolog Merkezi”nin herhangi bir hukuki, cezai veya icrai sorumluluğu yoktur.

7.2.Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ürün ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.2.2. İade formu, iade sürecinde www.psikologmerkezi.com tarafından düzenlenen formdur. İade sürecinin başlatılması için, ALICI, iade formunu doldurmakla yükümlüdür.

7.2.3.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün ve hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün veya hizmetin usulüne uygun kullanılmaması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.4.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


8.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


HİZMET SAĞLAYICI: MENTACURE BİLİŞİM LTD. ŞTİ.


SATICI: ................


ALICI: ................


TARİH: ................